แบบทดสอบก่อนเรียน

 

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุดเพียงข้อเดียว

1.      จากภาพที่เห็น  เป็นเครื่องมือที่ ใช้สำหรับกระทำสิ่งใด
ก. เปิดงาน
ข. สร้างงานใหม่
ค. บันทึกชิ้นงาน
ง. ปรับแต่งชิ้นงาน
2. workplanes ในข้อใด  ไม่ใช่เป็นแนวพื้นที่สำหรับการเริ่มสร้างงานในโปรแกรม
Pro/DESKTOP

ก. base
ข. isometric
ค. frontal
ง.  lateral
3. workplanes ในข้อใด  เมื่อเริ่มโปรแกรมสามารถที่จะเริ่มสร้างชิ้นงานได้
โดยไม่ต้องกำหนด New Sketch  ขึ้นมาใหม่

ก. lateral
ข. frontal
ค. isometric
ง. base
4.  icon ในข้อใด  เป็นเครื่องมือในชุด
Design Toolbar
ก.  
ข.  
ค.  
ง.  
5.  icon  ในข้อใด  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเลือก ขอบ ของวัตถุ
ก.  
ข.  
ค.  
ง.  
6 . การเลือกวัตถุทรง 3 มิติ  ทั้งชิ้นงานเพื่อทำการเคลื่อนย้าย  ใช้เครื่องมือใด
ก.  

ข.  

ค.  

ง.  

7.     
      จากภาพ  การยืด หรือ เพิ่มเนื้องาน ให้กับวัตถุ  ใช้เครื่องมือในข้อใด

ก.  
ข.  
ค.  
ง.  
8.    จากภาพ  การทำให้ขอบวัตถุ โค้งมน  ใช้คำสั่งใด
ก.  Chamfer Edges
ข.    Round Edges
ค.    Shell Solids
ง.    Draft Faces
9.    จากภาพ  การทำให้ขอบวัตถุ เป็นมุมตัด  ใช้คำสั่งใด

ก.  
 Draft Faces
ข. 
 Shell Solids
ค.   
 Round Edges
ง.   
 Chamfer Edges
10.    จากภาพ  การเจาะวัตถุ  ใช้คำสั่งใด
ก.  
 Draft Faces
ข.  
 Round Edges
ค.  
 Shell Solids
ง.   
 Chamfer Edges
11.  การเลือกเส้นขอบของวัตถุ  พร้อมๆ กัน  2  เส้นขึ้นไป  ใช้วิธีการใด
ก. ใช้การกดปุ่ม shift บนคีย์บอร์ด
ข.  ใช้การกดปุ่ม ctrl บนคีย์บอร์ด
ค.  ใช้การกดปุ่ม alt บนคีย์บอร์ด
ง.   ใช้การกดปุ่ม end บนคีย์บอร์ด
12.    วัตถุ 3 มิติ จากภาพ  เกิดจากการใช้คำสั่งใด
ก.  Extrude + Insert
ข.  Extrude + Thin
ค.  Extrude + Solid
ง.  Extrude + Draft
13.   วัตถุ 3 มิติ  จากภาพ  เกิดจากการใช้คำสั่งใด
ก.  
Shell
ข.  
Sweep
ค.  
Extrude
ง.  
Revolve
14.  การปรับมุมมอง  เพื่อเปลี่ยนทิศทางของวัตถุ  ใช้วิธีการในข้อใด
ก.  กดปุ่ม Scall ของเมาส์  แล้วลากเมาส์
ข.  กด ctrl บนคีย์บอร์ด  แล้วลากเมาส์
ค.  กด alt  บนคีย์บอร์ด  แล้วลากเมาส์
ง.  กดปุ่ม ซ้าย ของเมาส์  แล้วลากเมาส์
15.  การตัดส่วนของเส้นที่ไม่ต้องการ  ใช้เครื่องมือในข้อใด
ก.  
ข.  
ค.  
ง.   
16 .    
การปรับด้านที่เลือก  ทั้ง 2 ด้าน  ของวัตถุเพื่อให้อยู่ในแนวเดียวกัน  
ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

ก.  Assembly > Mate
ข.  Assembly > Fix
ค.  Assembly > Align
ง.  Assembly > Center axes
17.  
การสร้างจุดหมุนของภาพที่แสดง  ตรงกับข้อใดต่อไปนี้   

ก.  Assembly > Mate
ข.  Assembly > Fix
ค.  Assembly > Align
ง.  Assembly > Center axes
18.  
การประกบชิ้นงานทั้งสองเข้าด้วยกัน  ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

ก.  Assembly > Mate
ข.  Assembly > Fix
ค.  Assembly > Align
ง.  Assembly > Align
19.  
แกนหมุนที่ใช้ในการเปิดฝากล่อง  เกิดจากคำสั่งใด

ก.  Fix
ข.  Mate
ค.  Align
ง.  Center axes

20.
การเซาะร่องวัตถุ  ดังภาพ  เกิดจากการเลือกรายการใดในชุดเครื่องมือ Extrude

ก.  Above workplane
ข.  Below workplane
ค.  Symmetric about workplane
ง.  Intersect material

21.  
จากภาพ  ข้อใดต่อไปนี้  เป็นขั้นตอน ลำดับแรก ของการ เจาะรูปากแจกัน

ก.  Extrude  
ข.  Select Edges
ค.  Select Faces
ง.  Shell Solids
22.    
จากภาพ  หากต้องการให้ภาพ 2 มิติ ครึ่งวงกลม  เปลี่ยนเป็น  วัตถุวงกลม  3 มิติ  
ต้องใช้เครื่องมือในข้อใด

ก.  
Shell
ข.  
Sweep
ค.  
Revolve
ง.  
Extrude
23.  
จากภาพ  ตัวเลขบอกความยาวของเส้น  เกิดจากการใช้เครื่องมือในข้อใด

ก.  
ข.  
ค.  
ง.  
24.  
จากภาพ  การกำหนดให้เส้นมีลักษณะเป็น  เส้นประ  เกิดจากคำสั่งใด

ก.  Toggle
ข.  Transfrom
ค.  Duplicate
ง.  Reposition
25.
จากภาพ  เกิดจากการใช้ Feature ในข้อใด

ก.  
Shell
ข.  
Sweep
ค.  
Revolve
ง.   Along Helix
26 .  
จากภาพ  ปัญหาของการผิดพลาดในการสร้างวัตถุ 3 มิติ เกิดจากสาเหตุใด

ก. ความยาวของเส้นไม่เท่ากัน
ข. ความกว้างของเส้นไม่เท่ากัน
ค. จุดรวมของเส้นไม่บรรจบกัน
ง. เส้นที่เขียนไม่มีระยะของความยาวกำกับไว้
27.
จากภาพ  ลวดลายที่เกิดขึ้นเกิดจากการสร้างในขั้นตอนใด

ก.  Design
ข.  Engineering Drawing
ค.  Photo Album
ง.  Modify Solids
28.  การวาดโครงร่างเริ่มต้นของชิ้นงานจากภาพ  ต้องใช้มุมมองใด
ก.  view trimetric
ข.  view isometric
ค.  view onto workplane
ง.  right view
29.  หากต้องการบันทึกงานให้อยู่ในรูปแบบของ รูปภาพ  .jpg   ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ก.  File > Save >.....
ข.  File > Import >.....
ค.  File > Export >.....
ง.  File > Send to >.....

30.  การจัดเรียงลำดับของงานใน Feature Loft Through Profiles
ตรงกับข้อใดต่อไปนี้
ก. Tumble
ข.  Modify Solids
ค. ใช้ปุ่มลูกศรบนคีย์บอร์ด
ง.  
Move up , Move Down
31.  การปรับชิ้นงานให้เป็นปัจจุบันหลังจากทำการ ตกแต่งสี ใช้เครื่องมือใด
ก.  
ข.  
ค.  
ง.  
32. การคลิกที่สัญลักษณ์  ใช้ในกรณีใด
ก. หมุนวัตถุ  360 องศา
ข. เปลี่ยนมุมมองวัตถุเพื่อใช้ในการสร้างงาน
ค. ปรับแต่งวัตถุให้เป็นรูปทรงตามต้องการ
ง. แก้ไขวัตถุเมื่อเกิดปัญหาในการ Update Feature
33. การบันทึกชิ้นงานเพื่อให้สามารถนำมาปรับแก้ไขในภายหลังได้  จะได้ไฟล์
ที่มีนามสกุลตรงกับข้อใด

ก.  *.des
ข.  *.bmp
ค.  *.jpg
ง.  *.vrml
34.  
จากภาพ  คำสั่งในข้อใดจะทำให้ท่อเลื่อนมาตรงกับรูที่เจาะไว้ที่ฐานวัตถุ

ก.  Center Axes
ข.  Offset
ค.  Align
ง.  Mate
35.  

จากภาพ  เครื่องมือในข้อใด  ทำให้เราสามารถเลือกเติมลวดลายให้มีความแตกต่าง
ในชิ้นงานได้ตามต้องการ

ก.  
ข.  
ค.  
ง.  
36 .  ตัวหนังสือในชิ้นงานเกิดจากขั้นตอนใด
ก.  Line > Add Text Outline
ข.  Line > Offset Chein
ค.  Line > Mirror
ง.  Line > Toggle Sketch
37.  การที่เราจะประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน  ข้อใดต่อไปนี้  เป็นลำดับแรกสุด
ที่จะต้องกระทำ

ก.  Align
ข.  Mate
ค.  Add Component
ง.  Fix Component
38.  
คำสั่งใด  ต่อไปนี้  ไม่ได้ใช้ ในการสร้างวัตถุจากภาพ

ก.  Revolve
ข.  Mate
ค.  Assembly
ง.  Mirror
39.  การใช้เครื่องมือในข้อใดมีความสำคัญมากที่สุดในการสร้างส่วนประกอบต่างๆ
ของชิ้นงาน  เพื่อการนำแต่ละชิ้นส่วนมาประกอบกันได้อย่างลงตัว

ก.  
ข.  
ค.  
ง.  

40.  สิ่งที่สำคัญที่สุดในการออกแบบผลิตภัณฑ์  คือ
ก. ความสวยงาม
ข. ความคงทน
ค. ความประหยัด
ง. ประโยชน์ใช้สอย

ได้คะแนน =  
คิดเป็น
ผลการสอบ
ผลการพิจารณา

 Site Meter