การประกอบชิ้นงาน

 

 

           การที่จะสามารถสร้างงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติ  ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการได้นั้น  ความรู้และความเข้าใจในพื้นฐานของการประกอบชิ้นงาน
แต่ละส่วนเข้าด้วยกัน  นับเป็นสิ่งสำคัญในลำดับแรกๆ  ดังจะนำเสนอ
ในตัวอย่างรูปแบบต่างๆ  ดังนี้

 
   

 

computer05.gif  ตัวอย่างที่ 1

 

computer05.gif  ตัวอย่างที่ 2

 

computer05.gif  ตัวอย่างที่ 3

 

computer05.gif  ตัวอย่างที่ 4

 

 

 

disk01b.gif  แบบฝึกทักษะ

 

 

 Site Meter