คำอธิบายรายวิชา

   
   

     ศึกษาการใช้งานโปรแกรม pro/Desktop การทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อการออกแบบงาน 3 มิติ  การติดตั้ง  และการปรับแต่งส่วนประกอบของโปรแกรม
เพื่อใช้ในการออกแบบชิ้นงานในรูปแบบ  2 มิติ และ  3 มิติ  รู้จักและสามารถใช้งาน
คำสั่งต่างๆ ของการออกแบบงาน 3 มิติ  การสร้างงานรวมภาพ 3 มิติ  หลายชิ้นส่วน
(Assembly)  ออกแบบผลิตภัณฑ์  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การใช้สีสันและลวดลายของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม  และน่าสนใจ  สร้างชิ้นงานตามตัวอย่างที่ออกแบบไว้
การสร้างชิ้นงานออกแบบผลิตภัณฑ์  3  มิติ ตามจินตนาการ  และนำมาใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีเจตคติ  และความคิดสร้างสรรค์ที่ดี
ในการสร้างชิ้นงาน

   

 

 

 Site Meter