บทนำ

โปรแกรม Pro/DESKTOP คืออะไร

           Pro/DESKTOP  เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษาที่ใช้สอนในเรื่อง
การออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ เป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการใช้งานและมีความสะดวก
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยสามารถนำโปรแกรม Pro/DESKTOP มาเป็นเครื่องมือ
ในการออกแบบและสร้างชิ้นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเอง ซึ่ง
การสร้างงานสามารถมองเห็นชิ้นงานเป็น 3 มิติเสมือนจริง นักเรียนสามารถเรียนรู้และ
เข้าใจการสร้างสรรค์ชิ้นงานและออกแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงการตลาด  หากนักเรียนมี
ความรู้  ความเข้าใจ และทักษะในการใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP มากขึ้น  จะเป็น
แนวคิดและมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นวิศวกร นักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนักเทคโนโลยี เป็นต้น

   

     โปรแกรม  Pro/DESKTOP  ทำอะไรได้บ้าง

                โปรแกรม  Pro/DESKTOP  สามารถใช้ฝึกทักษะสร้างสรรค์
     ผลงานต่าง ๆ  เช่น

                1. การออกแบบโครงร่างชิ้นงาน

                2. การทำรูปทรง 3 มิติต่าง ๆ

                3. การออกแบบทางด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม

                4. ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

                5. การออกแบบชิ้นงาน  Animation

                6. การจัดทำภาพฉาย (Projection)

 Site Meter