ความต้องการด้าน Hardware  ขั้นต่ำ

           คู่มือการใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP  ได้กำหนดคุณสมบัติของ
Hardware  ขั้นต่ำไว้ดังนี้
          circle05_orange.gif เพนเทียมอินเทลขั้นต่ำ  166 MHz  หรือสูงกว่า
          circle05_orange.gif หน่วยความจำขั้นต่ำ 166 MB
          circle05_orange.gif ที่ว่างฮาร์ดดิสก์  80 MB (สำหรับโปรแกรม)
          circle05_orange.gif มีที่ว่างอิสระในโฟลเดอร์  TEMP  ระหว่างกระบวนการติดตั้ง  110 MB
          circle05_orange.gif ไมโครซอฟต์  Windows 98,  Me, 2000,  XP,  NT4
 

     ข้อเสนอแนะจากการทดลองใช้โปรแกรม

                1. Windows 98  จากการทดลองใช้  โปรแกรมจะทำงาน
     ได้ดี  บน RAM ตั้งแต่ 128 MB และมีความจำการ์ดจอ 16 MB ขึ้นไป
     หากต้องการใช้งานโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ 32 MB
     ขึ้นไป

                2. Windows XP ควรจะมี RAM ไม่น้อยกว่า 256 MB

                3. ในกรณีเครื่องมีขีดความสามารถต่ำ ให้ปิดหน้าต่างที่ไม่ใช้งาน
     ให้คงเหลือหน้าต่างที่กำลังทำงานปัจจุบัน จะช่วยแก้ปัญหาได้บ้าง
 

 Site Meter