เกี่ยวกับผู้สอน

 

 

นายพิพัฒน์  คงสัตย์

 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

 

สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครราชสีมา

 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 

กระทรวงมหาดไทย

 

การศึกษา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต

 

                เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

                สถาบันราชภัฎนครราชสีมา  (2546)

 

ติดต่อ : krupiphat@hotmail.co.th

 

 

 

 Site Meter