มารู้จัก..ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

เทคนิคล้างมือให้ห่างไกล ไวรัสโควิด-19

หน้ากากอนามัยป้องกันโรค

     

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19 acute respiratory disease) ป้องกันได้โดย

พฤติกรรมเสี่ยง

หน้ากากอนามัยใส่อย่างไรให้ถูกต้อง

9 วิธีหนี COVID-19

เตรียมพร้อม ก่อน-หลัง เดินทาง

จุดเสี่ยงในที่สาธารณะ