ชื่อ - สกุล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

เด็กชายมณฑป  ธงธรรมรัตน์

เหรียญทอง  การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส

เหรียญทอง  การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กหญิงมัณฑนา  ภาษี

เหรียญทอง การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด.ญ.ณัฎฐณิชา  ทั่งพรม
ด.ญ.สิริพร  แสนทวีสุข
ด.ญ.พลอยพรรณราย  วงษ์น้อย

เหรียญทอง การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กหญิงกมลมาศ  พุทธนุ
เด็กหญิงกัญญาวีร์  หาสาสน์ศรี
เด็กหญิงรมิตตรา  พันธ์จบสิงห์

เหรียญทอง การประกวดโครงงาน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กชายกฤตนันท์  ทับทิมทอง
เด็กหญิงญาณิศา  กราวนอก

เหรียญทอง การประกวดแข่งขันเด็กระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) เกมทายซิ เสียงอะไรเอ่ย งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กชายกฤษณพล  วรรณะ
เด็กหญิงธิดารัตน์  เสมพิมาย

เหรียญเงิน  การประกวดวาดภาพระบายสีปฐมวัย งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กหญิงศุภัสสรณ์  ภควันโภคิน
เด็กหญิงวิชชุดา  วัฒน์ศัพท์
เด็กชายอรรถพล  ภาสภพ

เหรียญเงิน การประกวดโครงงาน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กหญิงวิภาวี  ศรีคุปติเมธังกูร

เหรียญทองแดง การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กหญิงภาวินี  ปองตะขบ
เด็กหญิงฉันชนก  คืนดี
เด็กหญิงสิริพร  แสนติ่วสุข
เด็กหญิงนหฤทัย  แก้วมังคละ
เด็กหญิงวงศ์ลดา  มูลวงษ์

รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะเนื่องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาพุทธประเพณีเข้าพรรษามหามงคลความจริงของชีวิต ปีที่ 2

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราชร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา

เด็กหญิงพิชญาภา  ลิ้มตระกูล

รางวัลชมเชย การสอบแข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปี 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กชายมณฑป  ธงธรรมรัตน์

เหรียญทอง การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด.ญ.ธมลวรรณ  บุรารักษาเกียรติ

ชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

เด็กหญิงสิริยากร  คงกิจเดชา

เหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

เด็กหญิงณัชชา  แก่นขนุน
เด็กหญิงยุวดี  โพธิ์อุดม

เหรียญเงิน การแข่งขันสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

เด็กชายกฤษติน  เทียมพงศ์

เหรียญทองแดง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 1

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส

ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 1

ด.ญ. วงศ์ลดา  มูลวงษ์

เหรียญเงิน Story Telling การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนห้องเรียนสองภาษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 1

ด.ญ.ศุภัสศรณ์  ภควัฒน์โภคิน

ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 1

เด็กชายมณฑป  ธงธรรมรัตน์

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 1

เด็กชายสุดที่รัก  เทพศร

ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 1

นายปัณณวิชญ์  พิชัยณรงค์
นายภูวดล  สุขเจริญ

เหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 1

เด็กชายบุญยกร  ดรจันแดง
เด็กชายพันธ์วริศ วิมลศิลป์

เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Preseentation) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 1

เด็กหญิงเบญญาภา  แก่นขุนทด

รองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีทึ่ 5

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กหญิงสิปาง  สันติมากูร

รองชนะเลิศอันดับ 3 การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กชายศักดา  ทองสุข

ชนะเลิศ การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กชายชนาทร  เลือดสงคราม

รองชนะเลิศอันดับ 1 การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กชายวรัชญ์พงศ์  ดอนแรม
เด็กหญิงนฤกัลยา  เขื่อนทอง

รองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กชายปกรณ์  ชนะศรีภูมิ

ชนะเลิศ การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กชายศักดิ์ตรา  ศรีม่วงกลาง

รองชนะเลิศอันดับ 1 การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กชายณัฐพล  โอนสันเทียะ

รองชนะเลิศอันดับ 1 การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กหญิงฐิติชญา  พงษ์กล้าหาญ

รองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส

ชนะเลิศ การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กชายวิวรรธน์  ธนพิบูลพงศ์

รองชนะเลิศอันดับ 1 การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กชายปกรณ์  ชนะศรีภูมิ

ชนะเลิศ การสอบแข่งขันคนเก่ง ระดับจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

จังหวัดนครราชสีมา

เด็กชายศักดา  ทองสุข

รองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขันคนเก่ง ระดับจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

จังหวัดนครราชสีมา

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส

ชนะเลิศ การสอบแข่งขันคนเก่ง ระดับจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

จังหวัดนครราชสีมา

เด็กชายกฤติน  เทียมพงศ์

ลำดับที่ 24 การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561

มูลนิธิร่มฉัตร

เด็กชายกิตติภพ  อุทัยพร

ลำดับที่ 18 การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561

มูลนิธิร่มฉัตร

เด็กชายโสภณวิชญ์  ธนพิบูลพงศ์

ลำดับที่ 28 การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561

มูลนิธิร่มฉัตร

เด็กชายธนพัฒน์  จันทร์โชติเสถียร

ลำดับที่ 24 การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561

มูลนิธิร่มฉัตร

เด็กชายมณฑป  ธงธรรมรัตน์

ลำดับที่ 24 การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561

มูลนิธิร่มฉัตร

ด.ญ.ธมลวรรณ  บุรารักษาเกียรติ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เด็กชายสุดที่รัก  เทพศร

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ด.ญ.ศุภัสศรณ์  ภควัฒน์โภคิน

เหรียญทอง อันดับ 38 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส

รองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กหญิงพิชามญชุ์  หงษ์กุลเศรษฐ์

เหรียญเงิน โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและประถมศึกษาSiam i-Edu English Storytelling Contest 2019 ครั้งที่ 13 จับไมค์ เล่านิทาน แสนนุก (ระดับประถมศึกษา) ENOZ English Storytelling Contest ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ศูนย์วัตกรรมการศึกษา
Siam i-Edu Center

ด.ญ.ภิญญาพัชญ์  อักษรเลิศรัตน์

เหรียญเงิน โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและประถมศึกษาSiam i-Edu English Storytelling Contest 2019 ครั้งที่ 13 จับไมค์ เล่านิทาน แสนนุก (ระดับประถมศึกษา) ENOZ English Storytelling Contest ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ศูนย์วัตกรรมการศึกษา
Siam i-Edu Center

เด็กชายธนพัฒน์  จันทร์วุฒิภัทร

เหรียญทอง โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและประถมศึกษาSiam i-Edu English Storytelling Contest 2019 ครั้งที่ 13 จับไมค์ เล่านิทาน แสนสนุก (ระดับประถมศึกษา) ENOZ English Storytelling Contest ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ศูนย์วัตกรรมการศึกษา
Siam i-Edu Center

เด็กชายไอศูรย์  สุขสมบูรณ์

เหรียญทอง โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและประถมศึกษาSiam i-Edu English Storytelling Contest 2019 ครั้งที่ 13 จับไมค์ เล่านิทาน แสนนุก (ระดับประถมศึกษา) ENOZ English Storytelling Contest ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ศูนย์วัตกรรมการศึกษา
Siam i-Edu Center

เด็กหญิงวงศ์ลดา  มูลวงษ์

เหรียญทอง โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและประถมศึกษาSiam i-Edu English Storytelling Contest 2019 ครั้งที่ 13 จับไมค์ เล่านิทาน แสนนุก (ระดับประถมศึกษา) ENOZ English Storytelling Contest ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ศูนย์วัตกรรมการศึกษา
Siam i-Edu Center