แต่ละทีม ไปร่วมกันคิดและหาข้อสรุปจากเอกสาร
"
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์" ที่เตรียมไว้ให้ครับ..
แนบไฟล์ส่งมาที่ krupiphat@ymr.ac.th   อีก 1 ชุด
ปรินส์ติดบอร์ดหน้าห้องเรียนนะครับ
 

ส่งงานแล้วมาดูคลิปด้านล่างนี้กันนะ

 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=Iprq_d7I7xI

   

สรุปข้อค้นพบที่ได้จากเอกสาร "การตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์"
ที่สมาชิกในแต่ละทีมจัดทำ  ร่วมกัน
อภิปรายจากข้อค้นพบและค้นคว้าเพิ่มเติมว่า "มีปัจจัย
ใดบ้างที่ต้องนำมาพิจารณาหรือมีอิทธิพลต่อ
การออกแบบผลิตภัณฑ์"
เพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้