สายแทงค์ ร่วมกันค้นคว้า และสร้างงานนำเสนอประเภท
ของงานออกแบบ และแสดงรายละเอียดของ "ประเภท
ของงานออกแบบที่ตนเองสนใจ"

เปิดมุมมองกันหน่อยนะเด็ก ๆ

 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=N318GSV81TI

 

สมาชิกในแต่ละทีมนำเสนองานของตนเองหน้าชั้นเรียน
ในหัวข้อ "ประเภทของงานออกแบบที่ตนเองสนใจ"  
พร้อมทั้งแชร์ไฟล์นำเสนอให้กับเพื่อนทีมอื่น ๆ นะครับ

   

ร่วมกันประเมินงานของเพื่อนตาม แบบประเมิน หรือ
ส่งคะแนนประเมินเพื่อนต่างกลุ่มได้ที่
E-mail:krupiphat@ymr.ac.th