สายแทงค์ ชมคลิปด้านล่าง จับคู่ร่วมกับคู่คิดของนักเรียน
สรุปสิ่งที่ได้จากการชม "เปิดมุมมองความคิดในแบบของ
ดวงฤทธิ์ บุญนาค"
ลงในเพิ่มความคิดเห็นในชั้นเรียน
Google Classroom (ระบุชื่อตนเองและเพื่อนคู่คิด)

 

 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=N318GSV81TI

ตัวอย่างงานออกแบบสร้างสรรค์

 
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=2JqBYpeVgqk

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ ทางช่องทาง
การสื่อสาร (Facebook, Line, Google Classroom)
ในหัวข้อ "ประเภทของงานออกแบบที่ตนเองสนใจ"
จับกลุ่มกับเพื่อน ที่มีความสนใจเรื่องเดียวกัน  
กลุ่มละไม่เกิน 5 คนนะ