ศึกษาความสำคัญและจำเป็นของงานออกแบบ หลักการพื้นฐานใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือในการออกแบบ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นประเภท
ของการออกแบบ คุณสมบัติของนักออกแบบและผลิตภัณฑ์ที่ดี การสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ
หลักการออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบ
และแบบจำลองสิ่งของเครื่องใช้โดยใส่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชิ้นงาน การเลือกใช
้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน ใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ชิ้นงาน
ได้ตามจินตนาการ ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ดิจิตัลมาช่วยในการนำเสนอเพื่อ
ต่อยอดสู่การสร้างรายได้

          โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity
– based Learning) เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ การทำงาน
ตามความสนใจ ความถนัดและสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนประยุกต์ใช้และเข้าถึงข้อมูล ความรู้ สร้างสรรค์งาน

          เพื่อมีจิตสำนึกในการทำงาน  มีความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี
ด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง
เหมาะสมและมีคุณธรรม รู้จักแสวงหาความรู้ ใช้ทักษะกระบวนการการทำงาน  
มีความคิดสร้างสรรค์  ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
มีจิตสำนึกในการทำงาน การใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า