ที่มา: krupiphat.com1. อธิบายความสำคัญและความจำเป็นของงานออกแบบได้
2. อธิบายหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
3. เลือกใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นในการออกแบบจากเทคโนโลยีในปัจจุบันได้
4. จำแนกประเภทของการออกแบบได้
5. อธิบายคุณสมบัติของนักออกแบบและคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ดีได้
ุ6. วิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัย ที่ส่งผลทำให้ผู้บริโภคยอมรับในผลิตภัณฑ์
ที่ออกแบบได้
7. ใช้เทคโนโลยีออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ 3 มิติ เพื่อนำไปสู่
การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ได้
8. ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดยการศึกษา
ค้นคว้า ตามความสนใจ ความถนัดอย่างสร้างสรรค์
9. ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบเชิงสร้างสรรค์และพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง

 

   


edit by: krupiphat.com