กระทรวงศึกษาธิการ.  (2553).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551.  
         พิมพ์ครั้งที่ 3  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.  (2553).  เทคนิคการใช้คำถามพัฒนาการคิด.  นนทบุรี : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง.
ถนอมพร เลาหจรัสแสง.  (2550).  นิยามเลิร์นนิงออปเจ็กต์ (Learning Objects) เพื่อการออกแบบพัฒนาสื่อ
         อิเล็กทรอนิกส์.  วารสารเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา.  50-59.
ทิศนา แขมมณี.  (2555).  14 วิธีสอนสาหรับครูมืออาชีพ.  พิมพ์ครั้งที่ 11.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์
         แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิจารณ์ พานิช.  (2555).  วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมศรี-สฤษดิ์วงศ์.
วิจารณ์ พานิช.  (2556).  การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิสยามกัมมาจล.
วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์.  (2558).  การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL).  
         วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้  ปีที่ 1  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2558.  12 ธันวาคม 2559.
วิริยะ ฤาชัยพานิช และกมลรัตน์ ฉิมพาลี.  (2559). ห้องเรียนแห่งอนาคตเปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช!.
         กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
MUST M PLAY.  (2560).  ข่าวสารเกมโมบาย.  (ออนไลน์).  
         แหล่งที่มา : https://www.mustplay.in.th/content/page/5a3cb942eb15ea1764537f22