เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
No title


นางสาววิรวี ขาวไชยมหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

รายการหลัก
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
บุคลากร
    ฝ่ายบริหาร
    ครูสายชั้นอนุบาล
    ครู ป.1 - ป.3
    ครู ป.4 -ป.5
    ครูสายชั้นมัธยม
    ครูห้องเรียนสองภาษา
    ครูต่างชาติ
    นักการภารโรง
แผนที่ตั้งของโรงเรียน

 

เอกสารเผยแพร่
No title

ขออนุมัติใช้แผน
แบบแผนการสอนคิด
วารสารโครงการห้องเรียน
    สองภาษา

สรุปงานโครงการ
Portfolio
SAR
กรอบหลักสูตรอาเซียน ท3

มุมครู ท.3
No title

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและคร คศ.1 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและครู คศ.1

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2(ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.4

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ผอ.คศ.3 - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    รองผู้อำนวยการ คศ.3 - คศ.4

แบบประเมินเลื่อนขั้น ผอ.
แบบประเมินเลื่อนขั้น ครู

ระบบสารสนเทศท้องถิ่น
No title


ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น

ระบบประเมินคุณภาพภายใน
No title


ระบบสารสนเทศ
เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

gallery
No title

ภาพรวมใน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมผู้ปกครอง
ครูสอนคิด
PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ร่วมใจลดโลกร้อน
Google Classroom
ต้นแบบการจัดการขยะ
กีฬา-กรีฑานักเรียน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาต
กิจกรรมวันภาษาไทย
อ่านสร้างสุข
สมาคมแต้จิ๋วมอบทุน
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อบรมโรงเรียนพอเพียง
ผู้ปกครองเครือข่าย
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนปลอดขยะ
เลือกตั้งสภานักเรียน
เปิดศูนย์โรงเรียนต้นแบบ
     โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ

รับน้องปีการศึกษา2559
อบรมการใช้ Google Apps
อบรมคุณธรรมครู
การสอนตามรูปแบบEIS
วันแห่งความสำเร็จ
นิทรรศการวิชาการ
Extra Class KidZania
ทดสอบการอ่าน
กิจกรรมวันเด็ก
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
คณะครูศึกษาดูงานต่างประเทศ
ร.ร.เทศบาลบ้านสุขสำราญดูงาน
เทศบาลเมืองบึงยี่โถดูงาน
ดูงานสวนสุนันทา
กีฬาเทศบาล
เทศบาลเมืองสะเดาดูงาน
MOUสมาคมแต้จิ๋ว
ประเมินกิจกรรมการสอน EIS
โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ
กิจกรรมรับน้องใหม่
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนักเรียน
ไหว้ครู
รับมอบเครื่องเล่นสนาม
บ้านบัวมลศึกษาดูงาน
ถวายพระพร 5 ธค
การป้องกันอัคคีภัย
MOU เทศบาลหัวทะเล
เข้าค่ายลูกเสือ
อบรมการอ่านสร้างสุข
เปิดอาคารไลออนส์
มหกรรมวิชาการท้องถิ่น
ทดสอบการอ่าน
เมนูวัยใส
ร่วมกิจกรรมเทียนพรรษา
Zero Waste School
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต
ประชุมผู้บริหารสัญจร
เปิดบัญชีออมทรัพย์
มอบทุนเสริมศักยภาพ
โครงการ D.A.R.E
กิจกรรมวันแม
ทำความสะอาดพื้นที่
ศึกษาดูงาน
กีฬาอนุบาล
ประเมินพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมด้านทันตสุขภาพ
กิจกรรมไหว้ครู 2556
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรม D.A.R.E.
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
นิทรรศการวิขาการ
กีฬาอนุบาลหรรษา
ชนะเลิศการแข่งขัน
      สิ่งประดิษฐ์

เข้าค่ายจิตอาสา
กิจกรรมวันแม่
มอบประกาศนียบัตร
      การศึกษาเพื่อต่อต้าน
      ยาเสพติดในสถานศึกษา

Big Cleaning Day
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
      ให้กับผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมของเรา
No title
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 28 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
คณะผู้บริหาร และบุคลากรครู

นางประดับ  มุสิกสาร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าช่วงชั้น / ครูประจำชั้น ป.1/3

นางยุพิน  นพคุณ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าช่วงชั้น / ครูประจำชั้น ป.1/1

นางศศิธร  ดับใหม่
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าช่วงชั้น / ครูประจำชั้น ป.2/1

นางกาญจนา  อินทะวงษ์
  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าช่วงชั้น / ครูประจำชั้น ป.3/1

นางณภษร  อัฐวัฒนกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้น ป.1/2

นางอัมพรเพชร  พิรมย์ใจ
ตำแหน่ง ครู

ครูประจำชั้น ป.1/4

นางบุญเกิด  มนะสันต์
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป.2/2

นางเพ็ญพรรณ  ทองคำชุม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น ป.2/3

นางสาวอธิษฐาน  ผาสุก
 ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ

ครูประจำชั้น ป.2/4

นางกาญจนา  เธียรกุลไพบูลย์
 ตำแหน่ง ครูพิเศษมัธยม

ครูประจำชั้น ป.3/2

นางปนัดดา  รัตนพันธุ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ครูประจำชั้น ป.3/3

นางสาวสุณิฎา  พูนสระน้อย
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ

ครูประจำชั้น ป.3/4

นางวิรงรอง  สุปัญญเดชา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ครูพิเศษประจำห้องเรียนสองภาษา

นางสาวฐิติมา  อิ่มสันเทียะ
ตำแหน่ง ครูโครงการ

ครูพิเศษประจำห้องเรียนสองภาษา

นางสาวอริสา  อินทะโส
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ

ครูพิเศษประจำห้องเรียนสองภาษา

นายทศพร  วงศ์มะเกลือเก่า
 ตำแหน่ง ครูโครงการ

ครูพิเศษประจำห้องเรียนสองภาษา

นางสาวทักษพร  พูนสระน้อย
ตำแหน่ง ครูโครงการ

ครูพิเศษห้องเรียน EIS

นางสาวณัฐพร  เดชขุนทด
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ

ครูพิเศษห้องเรียน EIS

นายมานะ  มนะสันต์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ครูพิเศษห้องเรียน IP และห้องเรียนปกติ

นางพูนศรี  ชนะโรค
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 ครูพิเศษห้องเรียน IP และห้องเรียนปกติ

นางปุย  สิริสา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 ครูพิเศษห้องเรียนปกติ

นายอดิศร  พลศรี
ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ

 ครูพิเศษประจำห้องเรียนสองภาษา

Themes Design By Websurin
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ถ.ยมราช ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา
webmaster : krupiphat@ymr.ac.th