เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
No title


นางสาววิรวี ขาวไชยมหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รายการหลัก
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
บุคลากร
ครูห้องเรียนสองภาษา
 

เอกสารเผยแพร่
No title

SAR2556

gallery
No title

ภาพรวมใน
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต
ประชุมผู้บริหารสัญจร
เปิดบัญชีออมทรัพย์
มอบทุนเสริมศักยภาพ
โครงการ D.A.R.E
กิจกรรมวันแม
ทำความสะอาดพื้นที่
ศึกษาดูงาน
กีฬาอนุบาล
ประเมินพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมด้านทันตสุขภาพ
กิจกรรมไหว้ครู 2556
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรม D.A.R.E.
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
นิทรรศการวิขาการ
กีฬาอนุบาลหรรษา
ชนะเลิศการแข่งขัน
      สิ่งประดิษฐ์

เข้าค่ายจิตอาสา
กิจกรรมวันแม่
มอบประกาศนียบัตร
      การศึกษาเพื่อต่อต้าน
      ยาเสพติดในสถานศึกษา

Big Cleaning Day
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
      ให้กับผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมของเรา
No title
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 43 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
คณะผู้บริหาร และบุคลากรครู
ทำเนียบผู้บริหาร

นางสาววิรวี ขาวไชยมหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอำนาจ บุตรโต
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบุคลากร

นางนิติยา สุวรรณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางทัศนีย์ เปลี่ยนสันเทียะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ทำเนียบบุคลากรคร
ระดับสายชั้นอนุบาล

นางกิติยา สารมันตะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางดวงตา จงมหาสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางอัมพรเพชร ชาญวิจิตร
ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสาวจิตติมา บุญวิจิตร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกานดา เรือโป๊ะ
พนักงานจ้างตามโครงการห้องเรียน EP.

นางณภษร อัฐวัฒนกุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวสุนิฎา พูนสระน้อย
พนักงานจ้างตามโครงการห้องเรียน EP.
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางประดับ มุสิกะสาร
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางยุพิน นพคุณ
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางธนัทอร หล่าจันทึก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางบุญเกิด มนะสันต์
ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางทัศนีย์ จูตะเสน
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางวิรงรอง สุปัญญาเดชา
ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสาวสุดารัตน์ พลศักดิ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวศรัญญา หลวงจำนงค์
พนักงานจ้างตามโครงการห้องเรียน EP.
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางกาญจนา อินทะวงษ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางปานทิพย์ โจมฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางพูนศรี ชนะโรค
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางเพ็ญพรรณ ทองคำชุม
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางศศิธร ดับใหม่
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสาวกุลธิดา จันทป
พนักงานจ้างตามโครงการห้องเรียน EP.

นางสาวนาตยา สุวรรณกลาง
พนักงานจ้างตามโครงการห้องเรียน EP.
นางสาวอริสา อินทะโส
พนักงานจ้างตามโครงการห้องเรียน EP.
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางวันทนา กลิ่นจันทน์
ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางปนัดดา รัตนพันธุ์
ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางมยุรี บุญลิขิตสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางกองแก้ว สัตยจรรยาวงศ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางจารุวรรณ บญญานุสนธิ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายมานะ มนะสันต์
ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางดวงพร เอกะกุล
ตำแหน่ง ครู คศ.3
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางกรรณิการ์ พงษ์พะกิจ
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางปุย เขตต์กุฎี
ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางอมรรัตน์ รัตนเนนย์
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายนิกร เขตสระน้อย
ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสาวพรทิพย์ ปนสูงเนิน
ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางธันยพร เงินโคกกรวด
ตำแหน่ง ครู คศ.1
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสุมาลี ตันเบ็ญจางค์
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางเบญจมาศ เมืองไชย
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายอรุณพันธ์ จีระมะกร
ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสมศรี รักษ์วิชา
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางบุญยวีร์ สิมมา
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางเตือนใจ ปลอดโคกสูง
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายอาคม รัตนอังศิริกุล
ตำแหน่ง ครู คศ.2
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวปรีประภา สารีบุตร
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางศิริรัตน์ คำสุวิมลชัย
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางคัทริยา กองสูงเนิน
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางอัจฉรา ศรีเมือง
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางน้ำทิพย์ เทียมพงศ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางอารยา อินทะโส
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสาวกนกวรรณ นิลจาด
ตำแหน่ง ครู คศ. 3
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางจงจิตต์ ขวัญเจริญ
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางวรรณา สังสุทธิพงศ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางอดิศร ฉินสูงเนิน
ตำแหน่ง ครู คศ. 3

นางสาวจตุพร นามเข็ม
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางจุฬาวรรณ แสงหิรัญ
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายกำธร ฉัตรเสน
ตำแหน่ง ครู คศ.3
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางกาญจนา เธียรกุลไพบูลย์
ครูพิเศษมัธยม

นางปารณีย์ ปานแก้ว
ตำแหน่ง ครู คศ. 3

นางสุวรรณา ยอดยิ่ง
ตำแหน่ง ครู คศ.3


นายพิพัฒน์ คงสัตย์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายโสรัจจ์ นันทศักดิ์ภิญโญ
ตำแหน่ง ครู คศ.2


นางชุติกาญจน์ อริยวงศ์ธนกุล
ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสาวกรกนก พลเดช
ตำแหน่ง ครู คศ.4

นายบพิตร อินทะวงษ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ครูชาวต่างชาต

Mrs.Aurora A Fa-lac-ey

Mr.Monono Hans

Mrs.Janet Elondo

Mr.Ian Jeans

Mr.Martin Lawrence

Mr.Devendra Kumar Thapa

     
ทำเนียบเจ้าหน้าที่ และนักการภารโรง
เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน-พัสด

นางสาวประทานพร พลตาล

นางสาวสิริพร สังข์แก้ว

นางสาวชุลีพร แสงฤทธิ์
นักการภารโรง

นายวัชรินทร์ วันสันเทียะ

นายไชยณรงค์ กูลโคกกรวด

นายซ้อน แสดขุนทด

นายพงศกร มัดทองหลาง

นายปฏิพล วนสันเทียะ
Themes Design By Websurin
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ถ.ยมราช ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สักกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา
webmaster : krupiphat@hotmail.co.th