เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
No title


นางสาววิรวี ขาวไชยมหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

รายการหลัก
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
บุคลากร
    ฝ่ายบริหาร
    ครูสายชั้นอนุบาล
    ครู ป.1 - ป.3
    ครู ป.4 -ป.5
    ครูสายชั้นมัธยม
    ครูห้องเรียนสองภาษา
    ครูต่างชาติ
    นักการภารโรง
แผนที่ตั้งของโรงเรียน

 

เอกสารเผยแพร่
No title

แผนการสอนคิด
แบบกรอกข้อมูลมาตรฐาน
    การศึกษาปฐมวัย

แบบกรอกข้อมูลมาตรฐาน
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน

าตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
วารสารโครงการห้องเรียน
    สองภาษา

สรุปงานโครงการ
Portfolio
SAR
กรอบหลักสูตรอาเซียน ท3

มุมครู ท.3
No title

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและคร คศ.1 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครูผู้ช่วยและครู คศ.1

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2(ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.2

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ครู คศ.4

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ผอ. คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ผอ.คศ.3 - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    ครูผู้ช่วย - คศ.3 (ปฐมวัย)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
    รองผู้อำนวยการ คศ.4

แนบท้ายข้อตกลง
    รองผู้อำนวยการ คศ.3 - คศ.4

แบบประเมินเลื่อนขั้น ผอ.
แบบประเมินเลื่อนขั้น ครู

ระบบสารสนเทศท้องถิ่น
No title


ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น

ระบบประเมินคุณภาพภายใน
No title


ระบบสารสนเทศ
เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

gallery
No title

ภาพรวมใน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมผู้ปกครอง
ครูสอนคิด
PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ร่วมใจลดโลกร้อน
Google Classroom
ต้นแบบการจัดการขยะ
กีฬา-กรีฑานักเรียน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาต
กิจกรรมวันภาษาไทย
อ่านสร้างสุข
สมาคมแต้จิ๋วมอบทุน
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อบรมโรงเรียนพอเพียง
ผู้ปกครองเครือข่าย
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนปลอดขยะ
เลือกตั้งสภานักเรียน
เปิดศูนย์โรงเรียนต้นแบบ
     โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ

รับน้องปีการศึกษา2559
อบรมการใช้ Google Apps
อบรมคุณธรรมครู
การสอนตามรูปแบบEIS
วันแห่งความสำเร็จ
นิทรรศการวิชาการ
Extra Class KidZania
ทดสอบการอ่าน
กิจกรรมวันเด็ก
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
คณะครูศึกษาดูงานต่างประเทศ
ร.ร.เทศบาลบ้านสุขสำราญดูงาน
เทศบาลเมืองบึงยี่โถดูงาน
ดูงานสวนสุนันทา
กีฬาเทศบาล
เทศบาลเมืองสะเดาดูงาน
MOUสมาคมแต้จิ๋ว
ประเมินกิจกรรมการสอน EIS
โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ
กิจกรรมรับน้องใหม่
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนักเรียน
ไหว้ครู
รับมอบเครื่องเล่นสนาม
บ้านบัวมลศึกษาดูงาน
ถวายพระพร 5 ธค
การป้องกันอัคคีภัย
MOU เทศบาลหัวทะเล
เข้าค่ายลูกเสือ
อบรมการอ่านสร้างสุข
เปิดอาคารไลออนส์
มหกรรมวิชาการท้องถิ่น
ทดสอบการอ่าน
เมนูวัยใส
ร่วมกิจกรรมเทียนพรรษา
Zero Waste School
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต
ประชุมผู้บริหารสัญจร
เปิดบัญชีออมทรัพย์
มอบทุนเสริมศักยภาพ
โครงการ D.A.R.E
กิจกรรมวันแม
ทำความสะอาดพื้นที่
ศึกษาดูงาน
กีฬาอนุบาล
ประเมินพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมด้านทันตสุขภาพ
กิจกรรมไหว้ครู 2556
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
กิจกรรม D.A.R.E.
ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่
นิทรรศการวิขาการ
กีฬาอนุบาลหรรษา
ชนะเลิศการแข่งขัน
      สิ่งประดิษฐ์

เข้าค่ายจิตอาสา
กิจกรรมวันแม่
มอบประกาศนียบัตร
      การศึกษาเพื่อต่อต้าน
      ยาเสพติดในสถานศึกษา

Big Cleaning Day
กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
      ให้กับผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมของเรา
No title
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 10 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
คณะผู้บริหาร และบุคลากรครู
ทำเนียบผู้บริหาร

นางสาววิรวี ขาวไชยมหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอำนาจ บุตรโต
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบุคลากร

นางนิตติยา สุวรรณ์โรจน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายกำธร ฉัตรเสน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ทำเนียบบุคลากรครู
ระดับสายชั้นอนุบาล

นางกิติยา สารมันตะ
ตำแหน่ง ครู

นางดวงตา จงมหาสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจิตติมา บุญวิจิตร
ตำแหน่ง ครู


นางณภษร อัฐวัฒนกุล
ตำแหน่ง ครูภารกิจ


นางสาวพัชรี ภูสระ
ครูโครงการ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

นางพูนศรี ชนะโรค 
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางปุย เขตต์กุฎี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางดวงพร เอกะกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายมานะ  มนะสันต์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 

นางกาญจนา เธียรกุลไพบูลย์
ตำแหน่ง ครูพิเศษมัธยม
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6


นางสุมาลี ตันเบ็ญจางค์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางอมรรัตน์ รัตนเนนย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริรัตน์ คำสุวิมลชัย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางเบญจมาศ เมืองไชย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางอารยา อินทะโส
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปรีประภา สารีบุตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางน้ำทิพย์ เทียมพงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางคัทริยา กองสูงเนิน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางเตือนใจ ปลอดโคกสูง
 ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นายอรุณพันธ์ จิระมะกร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ


นายนิกร เขตสระน้อย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ


นางบุญยวีร์ สิมมา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางกรณิการ์ พงษ์พะกิจ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางสมศรี รักษ์วิชา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวกนกวรรณ นิลจาด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพรวิภา จำปามูล
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3


นางสาวจตุพร นามเข็ม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุวรรณา ยอดยิ่ง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางจงจิตต์ ขวัญเจริญ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวกรกนก พลเดช
ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ


นางอดิศร ฉินสูงเนิน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางวรรณา สังสุทธิพงศ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.ชุติกาญจน์ อริยวรรธนกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางปารณีย์ ปานแก้ว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นายพิพัฒน์ คงสัตย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางจุฬาวรรณ แสงหิรัญ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพรทิพย์ ปนสูงเนิน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางธนัทอร หล่าจันทึก
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ


นางอัณธิรา จันทะภักดี
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน


นายสาโรจน์ วรแสน
ตำแหน่ง ครู


นายวราพงศ์ แสงฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู 


นายโสรัจจ์ นันทศักดิ์ภิญโญ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ


นางสาวชุลีพร แสงฤทธิ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้สอน


นางสาวนาตยา สุวรรณกลาง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้สอน


นางสาวคณิตา หงวนไธสง
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน


 

 

โครงการห้องเรียนสองภาษา

ระดับอนุบาล

น.ส.ณัฐนันท์ หมวดสันเทียะ
ตำแหน่ง ครูโครงการ

Miss Zenaida T.fesway
ตำแหน่ง ครูต่างชาติ

นางสาวสุกานดา เรือโป๊ะ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้สอน

Miss Ayla Mailacod Barrera
ตำแหน่ง ครูต่างชาติ

 

 

 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3


นางประดับ มุสิกะสาร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางกาญจนา อินทะวงษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางบุญเกิด มนะสันต์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางยุพิน นพคุณ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางเพ็ญพรรณ ทองคำชุม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางศศิธร ดับใหม่
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางปนัดดา รัตนพันธุ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางปานทิพย์ โจมฤทธิ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.อัมพรเพชร ภิรมย์ใจ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ


นางสาวสุณิฎา พูนสระน้อย
ตำแหน่ง ครูโครงการ


นางสาวณัฐพร เดชขุนทด
ตำแหน่ง ครูโครงการ


นางสาวอธิษฐาน ผาสุข
ตำแหน่ง ครูโครงการ


Mr.  Charlemagne Amar
ตำแหน่ง ครูต่างชาติ

 


Mr. Nigel C.Fesway
ตำแหน่ง  ครูต่างชาติ

 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6


นางอัจฉรา ศรีเมือง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางธันยพร เงินโคกกรวด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวมณีรัตน์ ชุ่มขุนทด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

Mrs. Aurora A Fa-lac-ey
ตำแหน่ง ครูต่างชาติ

Mr.Tanigou Franklin Umana
ตำแหน่ง ครูต่างชาติ

น.ส. กานต์ปริยา วุฒิสิงห์ชัย
ตำแหน่ง ครูโครงการ
ครูพิเศษโครงการห้องเรียนสองภาษา


นางวิรงรอง สุปัญญเดชา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุดารัตน์ พลศักดิ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้สอน

นางสาวอริสา อินทะโส
ตำแหน่ง ครูโครงการ

นางสาวจันทิมา จีนมะเริง
ตำแหน่ง ครูโครงการ

นายอดิศร พลศรี
ตำแหน่ง ครูโครงการ

นางสาวฐิติมา อิ่มสันเทียะ
ตำแหน่ง ครูโครงการ
 

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางกนกวรรณ ยิ่งถาวร
ตำแหน่ง ลูกจ้างภารกิจ


นางสิริพร สมานกุล
ตำแหน่ง ลูกจ้างภารกิจ


นางฐิตาภรณ์ ชันเกษม
ตำแหน่ง ลูกจ้างภารกิจนางสาวเกตุระภีร์ ป้องแก้ว
ตำแหน่ง ลูกจ้างภารกิจ

 
นักการภารโรง

นายพงศกร มัดทองหลาง
ตำแหน่ง นักการภารโรง


นายวัชรินทร์ วันสันเทียะ
ตำแหน่ง นักการภารโรง


นายไชยณรงค์ กูลโคกกรวด
ตำแหน่ง นักการภารโรง


นายปฏิพล วนสันเทียะ
ตำแหน่ง นักการภารโรง


นายซ้อน แสดขุนทด
ตำแหน่ง นักการภารโรง

Themes Design By Websurin
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ถ.ยมราช ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา
webmaster : krupiphat@ymr.ac.th