วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และติดตามความพร้อมด้านมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา  :: คลิกชมภาพกิจกรรม ::

   

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี อนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครู ร่วมต้อนรับ นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความพร้อมด้านอาคารสถานที่และมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน :: คลิกชมภาพกิจกรรม ::

   

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ว่าที่ ร.ต. อนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ให้การต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามการเตรียมการเปิดเรียนปีการศึกษา 2564 จากสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา :: คลิกชมภาพกิจกรรม ::

   

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์แบบผสมผสานผ่านสื่อออนไลน์จำนวน 5 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ในช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา หรือ Covid -19 ในสถานศึกษา :: คลิกชมภาพกิจกรรม ::

   

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะครูชาวไทย ชาวต่างชาติและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) รับบริการฉีดวัคซีน ณ โคราช ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เพื่อป้องกันการติดเชื้อและเสริมสร้างมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 :: คลิกชมภาพกิจกรรม ::

   

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดงานวันสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีให้กับนักเรียน   :: คลิกชมภาพกิจกรรม ::

   

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมให้กับลูกเสือ เนตรนาร ยุวกาชาด เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นหมู่คณะ :: คลิกชมภาพกิจกรรม ::

   

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 (Thailand English Online Contest 6) จัดโดยบริษัทองลิชออนไลน์  ถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วประเทศผ่าน Channel EOL :: รายละเอียดเพิ่มเติม ::

   

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมเดินทางไกลจูเนียร์สเกาท์ "ลูกเสือปฐมวัย สร้างวินัยให้ยั่งยืน" เพื่อเสริมสร้างเด็ก ๆ ปฐมวัยในการมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความสามัคคี ความอดทน อดกลั้น ความซื่อสัตย์ สุภาพ :: คลิกชมภาพกิจกรรม ::

   

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 2 เพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิต แบบบูรณาการ พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข :: คลิกชมภาพกิจกรรม ::

   

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 (รอบคัดเลือกระดับโรงเรียน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 :: คลิกชมภาพกิจกรรม ::

   

กิจกรรมการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักเรียนห้องเรียนสองภาษา ณ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์  โดยใช้ OXFORD PLACE MENT TEST FOR YOUNG LEARNERS และ CAMBRIDGE ENGLISH TEST PORTAL  :: คลิกชมภาพกิจกรรม ::

   

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานะการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค ตามหลัก Social Distancing  :: คลิกชมภาพกิจกรรม ::

   

นักเรียนห้องเรียนสองภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับกิจกรรม Extra Class "Spending Love and Happiness amidst Pandemic" กิจกรรมที่ 1 แต่งหน้าไอศครีม ณ ร้าน Swensens กิจกรรมที่ 2 ทำแฮมเบอเกอร์ ณ ร้าน McDonald's  The Mall Korat เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563  :: คลิกชมภาพกิจกรรม ::

   

วันที่ 26 กันยายน 2563  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร.ร.เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การพัฒนากระบวนการคิดด้วยการเรียงแก้วเร็ว (Speed Stacks)" แก่นักเรียนระดับชั้น ป.3-5 และ ม.1-2  ที่มีความสนใจกีฬาสแต็ค วิทยากรโดย คุณณรงค์ ตันละมัยงามและคุณปิยวรรณ  ตันชัชวาล โค้ชนักกีฬาแข่งขันสแต็คระดับประเทศ :: ชมภาพบรรยากาศ ::

   

สภานักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ร่วมกับนักเรียนอาสาสมัคร
สาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.) จัดกิจกรรมพี่อาสาดูแลน้องป้องกัน Covid -19 โดยการดูแลการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงเรียนและทำความสะอาดพื้นที่ม้านั่งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์...
:: ชมภาพบรรยากาศ ::

   

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ปรับห้องเรียน​อนุบาล​ 2​ เพื่อให้น้องๆ อนุบาลได้มีห้องเรียนที่มีความพร้อม ปลอดภัยและเอื้อต่อพัฒนาการของเด็กๆ  ขอขอบคุณ​ผู้ใหญ่​ใจดี..คณะ​ผู้บริหาร​เทศบาล​นคร​นครราชสีมา​ที่สนับสนุน​งบประมาณ​ในการพัฒนา​... :: คลิกชมภาพบรรยากาศ ::

   
      ไปที่หน้า