ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
    สายงานบริหารสถานศึกษา

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
    สายการสอน

ขออนุมัติใช้แผน
แบบแผนการจัดการเรียนรู้
วารสารโครงการห้องเรียน
    สองภาษา

สรุปงานโครงการ
Portfolio
SAR
กรอบหลักสูตรอาเซียน ท3
แบบคำขอหนังสือรับรอง
แบบคำร้องขอหลักฐาน
คำร้องขอย้ายนักเรียน
 

 
 
 


ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

 


นางนิตติยา สุวรรณ์โรจน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางดุษฎี ปิดตะคุ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร


นายกำธร ฉัตรเสน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ

 


นางสาวปรีประภา  สารีบุตร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป


นางอารยา  อินทะโส
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร


นายพิพัฒน์ คงสัตย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิชาการ

 


นางสุกานดา สารรัตน์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้าสายชั้น / ครูประจำชั้น อ.1/1


นางสาวณัฐนันท์ หมวดสันเทียะ
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2


นางณภษร  อัฐวัฒนกุล
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1


นางสาวภัทร์ธีนันท์ เกิดผล
ตำแหน่ง ครูโครงการห้องเรียนสองภาษา
 ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2


นางลลิตา หมู่เมืองสอง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1


นางปพิชญ์สรา เพ็ญธนัชญ์โชติ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

 


นางสาว จิตติมา บุญวิจิตร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 
 


นางกิติยา สารมันตะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้น/ครูประจำชั้น ป.1/1


นางวัฒนาภรณ์ ปาธิสุทธิ์
 ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ป.1/2


นางฐิตาภรณ์ มูลนานัด
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
 ครูประจำชั้น ป.1/3


นางสาววาธินี นิ่มทอง
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ป.1/4


นางสาวณัฎฐา กำเนิดคำ
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ครูพิเศษสายชั้น ป.1


นายอดิศร  พลศรี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ครูพิเศษสายชั้น ป.1

 นายวันชัย สุมโนจริตาภรณ์
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
 เด็กชายธนเสฏฐ์ อิ่มจิตรจรัส
รองชนะเลิศอันดับ 1
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

เด็กชายมงคลสวัสดิ์ ทุมสวัสดิ์
100 คะแนนเต็ม O-NET
วิชาภาษาอังกฤษ

เด็กชายมณฑป ธงธรรมรัตน์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
แข่งขันคนเก่งท้องถิ่น
ระดับประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

เด็กชายชัยภัทร อุทัยพร
100 คะแนนเต็ม O-NET
วิชาคณิตศาสตร์

ด.ญ.ชามา สารรัตน์
รางวัลชนะเลิศ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.4-6 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ด.ญ.นลพรรณ สินธุรัตน์
ด.ช.เดโช จำนงจิตร
ด.ญ.สาริศา ศิลาขวา
รางวัลชนะเลิศ โครงงานระดับปฐมวัย มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ด.ช.กฤษฎา ปานสูงเนิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน MS PowerPoint 2010 ระดับ ป.4-6 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ด.ช.จตุภัทร กองสูงเนิน
ด.ญ.จิรารัตน์ แสงสอน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ระดับปฐมวัย มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ด.ช.พลกฤต ศรีหอม นร.ชั้น
ม.3/3 ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ระดับประเทศ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ..เข้ารับโล่รางวัลและเยี่ยมคารวะท่านนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา..ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


ด.ช.วิวรรธ์ ธนพิบูลพงศ์ ป.5/2 (EP) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


เด็กชายสิริยศ คุ้มม่วง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558

เด็กหญิงพิชชาภา เต็งจงดี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 EP ได้รับรางวัลชมเชย การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558

ด.ช.ยุทธศาสตร์ เรืองไพศาล
นักเรียนชั้น ป.6/1 EP ได้รับ
ถ้วยพระราชทานพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
จากการแข่งขันกีฬาลีลาศ
นานาชาติ The 6th "King's Cup" Thailand Open 2015 (WDSF World Open Standard & Latin) ...
ได้ 2 เหรียญทอง
1 เหรียญทองแดง
รุ่น Juvenile Class A Open STARDARD

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Paint ระดับประถมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สถาบันราชภัฎนครราชสีมา

:: เด็กหญิงเจนจิรา ตันนอก
:: ผู้ฝึกสอน
นางสาวอริสา อินทะโส


รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน การสร้างนิทานตามจินตนาการด้วยโปรแกรม PowerPoint ระดับประถมศึกษาตอนปลายนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สถาบันราชภัฎนครราชสีมา

:: เด็กชายกฤษฎา ปานสูงเนิน
::
ผู้ฝึกสอน
นางสาวพรทิพย์ ปนสูงเนิน