ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  เรื่องมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนสองภาษาและห้องเรียนทั่วไป (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนสองภาษาและห้องเรียนทั่วไป (รอบ 2)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
     -
เอกสารในการมอบตัว
     -
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ รายงานตัว/มอบตัววันจันทร์ ที่ 10 พ.ค. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
     -
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ รายงานตัว/มอบตัววันจันทร์ ที่ 10 พ.ค. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
     -
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ รายงานตัว/มอบตัววันอังคาร ที่ 11 พ.ค. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
     -
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ รายงานตัว/มอบตัววันอังคาร ที่ 11 พ.ค. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
     -
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ รายงานตัว/มอบตัววันพุธ ที่ 12 พ.ค. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
     - ร
ายชื่อผู้มีสิทธิ์ รายงานตัว/มอบตัววันพุธ ที่ 12 พ.ค. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนสองภาษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ (๓ ขวบ) และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
        -
ระดับอนุบาลปีที่ ๑ (๓ ขวบ)
        -
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการห้องเรียนสองภาษา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2564
        -
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ำรับการประเมิน

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) รับสมัคร ครูจ้างสอนโครงการห้องเรียนสองภาษา
       - เอกคณิตศาสตร์ - เอกภาษาไทย

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนสองภาษา ชั้นอนุบาล 1 (3 ขวบ) ชั้นประถมศึกษา นักเรียนที่รับเพิ่มเติม และโควต้าขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
       -
ชั้นอนุบาล 1 ( 3 ขวบ)
       -
ชั้นอนุบาล 2 ( 4 ขวบ เพิ่มเติม)
       -
ชั้นอนุบาล 3 (เดิม) เลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
       -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
       -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 4 (เพิ่มเติม)
       -
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นักเรียนโควต้า ป.6)

 ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนสองภาษา ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนที่รับเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2564
     -
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนสองภาษา ระดับอนุบาล 1 (3 ขวบ)
     -
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนสองภาษา ระดับอนุบาล 2 (4 ขวบ)
     -
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนสองภาษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
     -
รายชื่อนักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา ระดับอนุบาลปีที่ 3/1 (5 ขวบ) เลื่อนชั้นเป็น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
     -
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนสองภาษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 เพิ่มเติม

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนสองภาษา (English Program) ปีการศึกษา 2564   - อนุบาล 1 (3ขวบ)  - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  - ชั้น ป.2 - 3 (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ

ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)