ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging)

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เต็มรูปแบบ

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน (ทั่วไป) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๒)

ประกาศ ผลสอบคัดเลือกครูจ้างสอนโครงการห้องเรียนสองภาษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

ประกาศ ผลสอบคัดเลือกครูจ้างสอนโครงการห้องเรียนสองภาษา
บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกครูจ้างสอนโครงการห้องเรียนสองภาษา

ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติราชการด้านการสอนโครงการห้องเรียนสองภาษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
Download : Foreigner Teachers Requirements 2020
Foreigner Teachers Requirements 2020 ONLINE

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ/จีน และครูสอนดนตรีสากล โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ/จีน และครูสอนดนตรีสากล โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)

ระกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ/จีน และครูสอนดนตรีสากล

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาหารกลางวันนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)