Google Form  เป็น Apps ในกลุ่มของ Google Drive ซึ่งให้เราสามารถสร้างแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล
เช่น แบบประเมิน แบบสอบถาม ใบสมัครงาน ฟอร์มสำหรับการเก็บข้อมูล แบบทดสอบ ฯลฯ เราสามารถใช้
Google Form ในการสร้างส่วนรับ ข้อมูลเอาไว้ใช้งานได้เลย

 

นอกจากนี้ Google ยังให้เราใช้งานแบบฟรี ๆ อีกด้วย ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เช่น การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียน การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน การสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ

 

ข้อดีของ Google Form

           1. ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดกระดาษ  สะดวกในการส่งและตอบกลับแบบสอบถาม

           2. แบบสอบถามหรือฟอร์มส่งถึงผู้รับได้หลายช่องทาง เช่น ใส่ฟอร์มหรือใส่ลิงค์ของฟอร์ม
เข้าไปพร้อมอีเมล์ นำฟอร์มไปใส่ไว้ในหน้าบล็อกหรือหน้าเว็บเพจก็ได้

           3. สามารถดูผลลัพธ์การตอบกลับได้ใน Google Sheet

           4. การออกรายงานข้อมูลสรุปการตอบกลับใน Google Sheet ทั้งแบบตารางและแผนภูมิแบบต่างๆ

 

การสร้างแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google Form

          สำหรับการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ สามารถสร้างฟอร์มรับข้อมูลได้อยู่ 9 รูปแบบ
โดยแบ่ง ออกเป็นรูปแบบพื้นฐาน 5 รูปแบบ และรูปแบบขั้นสูง 4 รูปแบบ อีกทั้งยังสามารถแทรก
ในส่วนของการออกแบบ ไม่ ว่าจะเป็นการแทรกรูปภาพ วีดีโอ หรือข้อความส่วนหัว