การเข้าสู่บทเรียน

 
 

1. เมื่อเข้าสู่บทเรียนจะพบหน้าจอดังภาพ  ผู้ใช้งานสามารถเลือกบทเรียนตามต้องการ

 

 

1.1 หน้าหลัก  สำหรับการย้อนกลับสู่หน้าเริ่มต้นของบทเรียน
1.2 แนะนำการใช้บทเรียน  เป็นส่วนของคำแนะนำการใช้บทเรียนออนไลน์  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้
1.3 คำอธิบายรายวิชา  เป็นส่วนที่แจ้งให้นักเรียนทราบถึงขอบข่ายของเนื้อหา  สาระวิชาที่เรียนรู้  ประกอบอยู่ในบทเรียน
1.4 จุดประสงค์การเรียนรู้  เป็นส่วนแสดงจุดประสงค์การเรียนรู้  สำหรับให้นักเรียนได้ทราบถึงพฤติกรรมที่นักเรียนควรสามารถ
แสดงออกถึงความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการ  และคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  หลังจากนักเรียน
ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว
1.5 ปรึกษาครู  ใช้ในกรณีที่มีข้อปัญหาสงสัยทางการเรียน  ต้องการคำแนะนำประกอบการเรียนรู้  
1.6 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  เป็นส่วนที่มีไว้สำหรับให้นักเรียนทำการทดสอบ เพื่อให้ทราบถึงความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้  และเพื่อทดสอบความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน
1.7 เนื้อหาบทเรียน  ประกอบไปด้วยเนื้อหา  สาระการเรียนรู้  และกิจกรรมการเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้  ทักษะการปฏิบัติ