กระทรวงศึกษาธิการ.  (2551).  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.  
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2559).  แนวคิดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้.  [ออนไลน์].  แหล่งที่มา : http://www.moe.go.th/moe
          /th/cms_group/detail.php?NewsID= 116&Key=aca_article  [25  มีนาคม 2559].
ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์.  (2554).  ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21.  กรุงเทพฯ: โอเพนเวิลด์ส.
Google for Education.  (2559).  โซลูชันที่สร้างขึ้นสำหรับครูและนักเรียน.  (ออนไลน์).  แหล่งที่มา : https://edu.google.com/intl/th_ALL
          /?modal_active=none  (25 มีนาคม 2559).