setalpmสวัสดีค่ะ..
                ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "บทเรียนออนไลต์ เรื่อง การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Stencyl" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเนื้อหาของบทเรียนออนไลน์นี้ จะเรียนการสร้างเกมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เริ่มตั้งแต่การวางแผน การออกแบบเกม ออกแบบตัวผู้เล่น ออกแบบฉาก ตัดต่อภาพอย่างง่าย
                ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์ สามารถต่อยอดในการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ตามจินตนาการ ได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21