setalpm


คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

          ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ วางแผนการสร้างเกมด้วยผังงาน การออกแบบตัวละครและฉาก วิธีการใช้เครื่องมือของโปรแกรม Stencyl การเขียนคำสั่งควบคุมเกม การสร้างเกมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย การใช้งานโซเซียลมีเดีย การใช้านคอมพิวเตอรและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
          โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์ นำไปใช้ในการออกแบบตัวละครโดยโปรแกรม Adobe Photoshop ในการตัดต่อภาพ การออกแบบรูปภาพพื้นหลังโดยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรียนรู้ส่วนประกอบของโปรแกรม Stencyl การใช้งานพื้นฐาน การนำเข้าตัวละครและภาพพื้นหลัง การสร้างตัวอักษร การสร้างฉาก การออกแบบเกมโดยการวาดผังงาน การสร้างคำสั่งควบคุมตัวละคร การสร้างคำสั่งควบคุมผู้เล่น การสร้างคำสั่งควบคุมลูกบอล การกำหนดให้ตัวละครออกมาแสดงในฉาก การกำหนดให้ค่าคะแนนแสดง และจัดทำคู่มือการเล่นเกมด้วยโปรแกรมด้านเอกสาร
         มีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมุ่นในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย มีนิสัยรักการทำงาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองของประชาคมอาเชียนและสังคมโลก