ชื่อ - สกุล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

เด็กชายปิยพนธ์ ศรีเมือง ชนะเลิศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เด็กชายสัปฎธิษฐาน ถะเกิงสุข

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เด็กหญิงสิริกร คงกิจเดชา

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เด็กหญิงมัณฑนา ภาษี

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เด็กหญฺิงกันต์กนิษฐ์ มณที
เด็กหญิงอภิชาดา อินทราพุก

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เด็กหญิงณัชชา ม่วงมิตร

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เด็กชายปิยพัทธ์ ศรีเมือง

อันดับที่ 16 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เด็กชายนันทีพัฒน์ คำวันดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ อักษรเลิศรัตน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการด้วยโปรแกรม Paint Brush ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

เด็กหญิงณิชกุล ขุมพลอย
เด็กหญิงพอเพียง จริยธนาวัฒน์
เด็กหญิงวลัญชญ์ เทียบสี

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กหญิงฐิตารีย์ วัชรขจรกุล
เด็กหญิงวรรณชา เอี่ยมศรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  การแข่งขันวาดภาระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กชายสัปฎธิษฐาน ถะเกิงสุข

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กชายเดโช จำนงค์จิต

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ถิ่นพุดซา

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4- 6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กหญิงอภิชาดา อินทราพุก

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กชายนวพรรษ ไทสูงเนิน
เด็กหญิงภัทรกร เกษมธัญกุล
เด็กหญิงวีรวรรณ คล้ายกระโทก

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กหญิงปาลีรัตน์ แก้วกลำ
เด็กหญิงศุภกัญญา คำขูลู
เด็กหญฺงเบญญภา แก่นขนุน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กหญิงชนันท์นภัค มนโมรา
เด็กหญิงอัญชาสา หงษ์สิงห์
เด็ฏหญิงเปรมภัสสร ธูปบูชา

รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กชายณัฐพัฒน์ ชาติพุดซา

รางวัลเหรียญทองแดง การคัดลายมือภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กชายจตุรภัทร กองสูงเนิน
เด็กหญิงณัฏฐธิดา พันธุ์เหล็ก
เด็กชายปัณณธร จอเกาะ

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กหญิงขวัญรัตน์ วรพจน์ศิริ
เด็กหญิงณรัก พิทักษ์การ
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ดวนใหญ่

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กหญิงจิรประภา กุนอก
เด็กหญิงบัญชร สุรกนกรัชต์
เด็กหญิงศุภัชญา พิมลพร

รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานสังคม ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ชื่อ - สกุล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประเภทการพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด สถานศึกษาขนาดใหญ่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อันดับที่ 3  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประเภทการพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด สถานศึกษาขนาดใหญ่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  อันดับที่ 3  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กหญิงชลิตา กำแพงทอง

ประกาศนียบัตรเหรียญเงิน รางวัล “ยอดอัจฉริยภาพ ด้านภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ รุ่นประถมศึกษาตอนปลาย”  การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

สำนักโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

เด็กหญิงณัฐนันท์   ชวนนอก

คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา  100 คะแนนเต็ม

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

 

ชื่อ - สกุล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

เด็กชายชิษณุพงศ์ กันยาวงษ์
เด็กชายเดโช จำนงค์จิตร

ลำดับที่ 7 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 (Thailand English Online Contest 6)
ระดับประถมศึกษา

บริษัทอิงลิชออนไลน์

เด็กหญิงญิญญาพัชญ์ อักษรเลิศรัตน์
เด็กหญิงบัญชร สุรกนกรัชต์

ลำดับที่ 8 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 (Thailand English Online Contest 6)
ระดับประถมศึกษา

บริษัทอิงลิชออนไลน์

เด็กชายโสภณวิชญ์ ธนพิบูลพงศ์
เด็กชายชินดนัย สุริยันต์

ลำดับที่ 12 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 (Thailand English Online Contest 6)
ระดับมัธยมศึกษา

บริษัทอิงลิชออนไลน์

เด็กหญิงชนันภรณ์ คลังกระโทก
เด็กหญิงวาริยา เรืองเวทย์วัฒนา

ลำดับที่ 36 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 (Thailand English Online Contest 6)
ระดับมัธยมศึกษา

บริษัทอิงลิชออนไลน์

เด็กหญิงชลิตา กำแพงทอง
เด็กหญิงณัฐนันท์  ชวนนอก

รองชนะเลิศอันดับที่ 2  (ระดับประเทศ)การตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 5
รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

Thailand English
Online Contest 5

เด็กหญิงธาราริน  โฉมศรี

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน To be street dance 2020 ระดับประเทศ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก To be number one ณ ศูนย์การประชุมฟอรั่ม อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

โครงการ TO BE NUMBER ONE

เด็กหญิง ชลิตา กำแพงทอง
เด็กชาย กฤติน   เทียมพงศ์
เด็กชาย กิตติภพ   อุทัยพร

รางวัลชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (Spelling bee) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

เด็กชายปิยพัทธ์  ศรีเมือง

รางวัลเหรียญทองแดง  การแข่งขัน
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ

กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

เด็กหญิงณัฐนันท์ ชวนนอก

รางวัลเหรียญเงิน (คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 1

เด็กหญิงปัณณพร ป้อมวัดแค

รางวัลเหรียญทองแดง (คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 1

เด็กชายปิยพัทธ์  ศรีเมือง

รางวัลเหรียญทองแดง (คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 1

เด็กชายโสภณวิชญ์  ธนพิบูลย์พงศ์

รางวัลเหรียญทองแดง (คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น )  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 1

เด็กชายไอศูรย์ สุขสมบูรณ์

รางวัลเหรียญทอง (วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา )  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 1

เด็กชายไอศูรย์ สุขสมบูรณ์

รางวัลชมเชย ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ชื่อ - สกุล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

ด.ญ. ณัฐพร   ไทยเมืองพล  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ คัดลายมือ  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีทึ่ 1-3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 27
ประจำปีการศึกษา 2562

กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น

เด็กหญิงเปรมภัสสร  ธูปบูชา

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ คัดลายมือ  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 27
ประจำปีการศึกษา 2562

กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น

เด็กหญิง น้องพลอย แก้วคำสอน  

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คัดลายมือ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 27
ประจำปีการศึกษา 2562

กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น

เด็กชาย ณัฏฐ์วรัตน์ วงษตุ่น

ได้รับรางวัลลำดับที่ 2 การสอบแข่งขันคนเก่ง
เทศบาลประจำปีการศึกษา 2562

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กชาย ณกฤศ   กำไรเงิน
เด็กหญิง เปรมภัสสร  ธูปบูชา
เด็กชายวรัชญ์พงศ์  ดอนแรม

เข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)  

มูลนิธิร่มฉัตร

เด็กหญิง น้องพลอย แก้วคำสอน  

เหรียญเงิน อันดับที่ 9  
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 1

ด.ญ. ชลลดา  เชื้อจันอัด
ด.ญ.ณัฐ  นัฎฐ์วรัตน์

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
กลอนสี่ (๔) บท  ระดับประถม 4-6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 1

เด็กชาย ปิยพัทธ์ ศรีเมือง

รางวัล ลำดับที่ 2 การสอบแข่งขันคนเก่ง
เทศบาลประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กชาย ธนพัฒน์  จันทรวุฒิพัฒน์

รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
การแข่งขัน เอแม็ท ระดับชั้น ป. 4-6

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เด็กชาย ปิยพัทธ์ ศรีเมือง

รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
การแข่งขัน เอแม็ท ระดับชั้น ป.4-6

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เด็กหญิง ณฐอร  พะไลไผ่
เด็กหญิง สุพิชญา  แคะมะดัน

เข้าร่วมการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้นป.1-3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เด็กหญิง ชนันภรณ์  คลังกระโทก
เด็กชาย ปิยพัทธ์ ศรีเมือง
เด็กหญิง ศุภิศรา   พิมลพร
เด็กชาย เอแลนด์   บั้งจันอัด

รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ทั่วไป
ประยุกต์ใช้  ประถม 4-6

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เด็กหญิงภูริชญา  ขุนมทุรส

รองชนะเลิศอันดับ 4 การสอบแข่งขันคนเก่ง
เทศบาลประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กชายพิราย  สุนทรปาน

รองชนะเลิศอันดับ 4  การสอบแข่งขันคนเก่ง
เทศบาลประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กชายพิภพ  สุนทรปาน   
เด็กหญิงรัตนชนก กรวดสระย้อย
เด็กหญิงเพียงขวัญ หมั่นธุระ

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เด็กหญิงชนันท์นภัค มนโมรา

รางวัลเหรียญทองแดงอันดับ 4  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เด็กหญิงปภาวรินทร์ ป้อมวัดแค

รางวัลลำดับที่ 3 การสอบแข่งขันคนเก่ง
เทศบาลประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กหญิงธันย์วริศ วิมลศิลป์

รางวัลลำดับที่ 4  การสอบแข่งขันคนเก่ง
เทศบาลประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เทศบาลนครนครราชสีมา

ด.ช.กฤษฎา     ปานสูงเนิน

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน
การออกแบบเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ด.ช. ธนาดุล กระแจะจวง

อันดับที่ 4 การแข่งขันการออกแบบเครื่อง
ใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นประถมศึกษา  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ด.ญ. สุวิมล นาโม

รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี  
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
งานวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

เทศบาลนครนครราชสีมา

คณะนักเรียน
ในระดับประถมศึกษา

รองวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง การประกวด
วงเมโลเดี้ยน Thailand World Music Championships

สมาคมการประกวด
วงโยธวาทิตโลก ประเทศไทย

ด.ญ. ฐิตารีย์  วัชรขจรสกุล

เหรียญทองอันดับที่ 4 วาดภาพระบายสี
ประถม 1-3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1

เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 1

ด.ญ. สุวิมล นาโม

เหรียญทองอันดับที่ 4
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 1

ด.ญ.สิริกร  คงกิจเดชา

เหรียญทองอันดับที่ 5
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
วาดภาพระบายสี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 1

ด.ญ. ณัฎฐณิชา  ทั่งพรม

เหรียญทองอันดับที่ 9
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 1

ด.ช. ธนเสฎฐ์ อิมจิตรจรัส
ด.ญ. ธิดามาศ  ทีปทรกุล  
ด.ญ.ประภัสสร อิ่มทรัพย์
ด.ช. พงปณต  สายไพศรี
ด.ช. อติภัทร  ศรีวิไล 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดวงดนตรีสตริง
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1

เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 1

เด็กชายอธิป  จันทะนะ

ชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
การแข่งขันร้องเพลง พระราชนิพนธ์
ประเภทชาย ประถมศึกษาปีที่ 1-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1

เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 1

เด็กชายปิยพนธ์ ศรีเมือง
เด็กชายธนพัฒน์ จันทร์วุฒิภัทรอง
เด็กหญิงชลิตา อยู่ยืน

ชนะเลิศอันดับ 1, รางวัลลำดับที่ 3,
รางวัลลำดับที่ 4 ตามลำดับ
การสอบแข่งขันคนเก่งเทศบาล
ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นประถมศึกปีที่ 5

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กชายกฤษฎา ปานสูงเนิน

รองชนะเลิศอันดับ 2
การสอบแข่งขันคนเก่งเทศบาล
ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส

รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทอง)  
(สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับประเทศ ครั้งที่ 11
ประจำปีการศึกษา 2562

กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น

เด็กชายปิยพนธ์ ศรีเมือง

เหรียญทองแดง
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
ระดับประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2562

กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น

เด็กชายชิษณุพงศ์ กันยาวงศ์
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อักษรเลิศรัตน์

รางวัลชมเชยและรางวัลผ่านเกณฑ์ตามลำดับ
เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 14
ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับประถมศึกษา 1-3

มูลนิธิร่มฉัตร

ด.ญ. ณัฐนันท์ ชวนนอก
ด.ญ. ชลิตา กำแพงทอง

รางวัลชนะเลิศชิงแชมป์
ภาคการศึกษาที่  14 พุทธศักราช 2562
การแข่งขันการตอบภาษาอังกฤษออนไลน์
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด

 

ชื่อ - สกุล

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

เด็กชายมณฑป  ธงธรรมรัตน์

เหรียญทอง  การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส

เหรียญทอง  การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กหญิงมัณฑนา  ภาษี

เหรียญทอง การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด.ญ.ณัฎฐณิชา  ทั่งพรม
ด.ญ.สิริพร  แสนทวีสุข
ด.ญ.พลอยพรรณราย  วงษ์น้อย

เหรียญทอง การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กหญิงกมลมาศ  พุทธนุ
เด็กหญิงกัญญาวีร์  หาสาสน์ศรี
เด็กหญิงรมิตตรา  พันธ์จบสิงห์

เหรียญทอง การประกวดโครงงาน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กชายกฤตนันท์  ทับทิมทอง
เด็กหญิงญาณิศา  กราวนอก

เหรียญทอง การประกวดแข่งขันเด็กระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) เกมทายซิ เสียงอะไรเอ่ย งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กชายกฤษณพล  วรรณะ
เด็กหญิงธิดารัตน์  เสมพิมาย

เหรียญเงิน  การประกวดวาดภาพระบายสีปฐมวัย งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กหญิงศุภัสสรณ์  ภควันโภคิน
เด็กหญิงวิชชุดา  วัฒน์ศัพท์
เด็กชายอรรถพล  ภาสภพ

เหรียญเงิน การประกวดโครงงาน 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กหญิงวิภาวี  ศรีคุปติเมธังกูร

เหรียญทองแดง การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กหญิงภาวินี  ปองตะขบ
เด็กหญิงฉันชนก  คืนดี
เด็กหญิงสิริพร  แสนติ่วสุข
เด็กหญิงนหฤทัย  แก้วมังคละ
เด็กหญิงวงศ์ลดา  มูลวงษ์

รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะเนื่องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาพุทธประเพณีเข้าพรรษามหามงคลความจริงของชีวิต ปีที่ 2

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราชร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา

เด็กหญิงพิชญาภา  ลิ้มตระกูล

รางวัลชมเชย การสอบแข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปี 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กชายมณฑป  ธงธรรมรัตน์

เหรียญทอง การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด.ญ.ธมลวรรณ  บุรารักษาเกียรติ

ชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

เด็กหญิงสิริยากร  คงกิจเดชา

เหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

เด็กหญิงณัชชา  แก่นขนุน
เด็กหญิงยุวดี  โพธิ์อุดม

เหรียญเงิน การแข่งขันสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

เด็กชายกฤษติน  เทียมพงศ์

เหรียญทองแดง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 1

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส

ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 1

ด.ญ. วงศ์ลดา  มูลวงษ์

เหรียญเงิน Story Telling การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนห้องเรียนสองภาษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 1

ด.ญ.ศุภัสศรณ์  ภควัฒน์โภคิน

ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 1

เด็กชายมณฑป  ธงธรรมรัตน์

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 1

เด็กชายสุดที่รัก  เทพศร

ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 1

นายปัณณวิชญ์  พิชัยณรงค์
นายภูวดล  สุขเจริญ

เหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 1

เด็กชายบุญยกร  ดรจันแดง
เด็กชายพันธ์วริศ วิมลศิลป์

เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Preseentation) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 1

เด็กหญิงเบญญาภา  แก่นขุนทด

รองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีทึ่ 5

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กหญิงสิปาง  สันติมากูร

รองชนะเลิศอันดับ 3 การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กชายศักดา  ทองสุข

ชนะเลิศ การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กชายชนาทร  เลือดสงคราม

รองชนะเลิศอันดับ 1 การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กชายวรัชญ์พงศ์  ดอนแรม
เด็กหญิงนฤกัลยา  เขื่อนทอง

รองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กชายปกรณ์  ชนะศรีภูมิ

ชนะเลิศ การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กชายศักดิ์ตรา  ศรีม่วงกลาง

รองชนะเลิศอันดับ 1 การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กชายณัฐพล  โอนสันเทียะ

รองชนะเลิศอันดับ 1 การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กหญิงฐิติชญา  พงษ์กล้าหาญ

รองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส

ชนะเลิศ การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กชายวิวรรธน์  ธนพิบูลพงศ์

รองชนะเลิศอันดับ 1 การสอบแข่งขันคนเก่ง สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เทศบาลนครนครราชสีมา

เด็กชายปกรณ์  ชนะศรีภูมิ

ชนะเลิศ การสอบแข่งขันคนเก่ง ระดับจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 5

จังหวัดนครราชสีมา

เด็กชายศักดา  ทองสุข

รองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขันคนเก่ง ระดับจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

จังหวัดนครราชสีมา

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส

ชนะเลิศ การสอบแข่งขันคนเก่ง ระดับจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

จังหวัดนครราชสีมา

เด็กชายกฤติน  เทียมพงศ์

ลำดับที่ 24 การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561

มูลนิธิร่มฉัตร

เด็กชายกิตติภพ  อุทัยพร

ลำดับที่ 18 การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561

มูลนิธิร่มฉัตร

เด็กชายโสภณวิชญ์  ธนพิบูลพงศ์

ลำดับที่ 28 การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561

มูลนิธิร่มฉัตร

เด็กชายธนพัฒน์  จันทร์โชติเสถียร

ลำดับที่ 24 การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561

มูลนิธิร่มฉัตร

เด็กชายมณฑป  ธงธรรมรัตน์

ลำดับที่ 24 การสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561

มูลนิธิร่มฉัตร

ด.ญ.ธมลวรรณ  บุรารักษาเกียรติ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เด็กชายสุดที่รัก  เทพศร

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ด.ญ.ศุภัสศรณ์  ภควัฒน์โภคิน

เหรียญทอง อันดับ 38 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เด็กชายธนเสฏฐ์  อิ่มจิตรจรัส

รองชนะเลิศอันดับ 2 การสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เด็กหญิงพิชามญชุ์  หงษ์กุลเศรษฐ์

เหรียญเงิน โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและประถมศึกษาSiam i-Edu English Storytelling Contest 2019 ครั้งที่ 13 จับไมค์ เล่านิทาน แสนนุก (ระดับประถมศึกษา) ENOZ English Storytelling Contest ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ศูนย์วัตกรรมการศึกษา
Siam i-Edu Center

ด.ญ.ภิญญาพัชญ์  อักษรเลิศรัตน์

เหรียญเงิน โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและประถมศึกษาSiam i-Edu English Storytelling Contest 2019 ครั้งที่ 13 จับไมค์ เล่านิทาน แสนนุก (ระดับประถมศึกษา) ENOZ English Storytelling Contest ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ศูนย์วัตกรรมการศึกษา
Siam i-Edu Center

เด็กชายธนพัฒน์  จันทร์วุฒิภัทร

เหรียญทอง โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและประถมศึกษาSiam i-Edu English Storytelling Contest 2019 ครั้งที่ 13 จับไมค์ เล่านิทาน แสนสนุก (ระดับประถมศึกษา) ENOZ English Storytelling Contest ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ศูนย์วัตกรรมการศึกษา
Siam i-Edu Center

เด็กชายไอศูรย์  สุขสมบูรณ์

เหรียญทอง โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและประถมศึกษาSiam i-Edu English Storytelling Contest 2019 ครั้งที่ 13 จับไมค์ เล่านิทาน แสนนุก (ระดับประถมศึกษา) ENOZ English Storytelling Contest ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ศูนย์วัตกรรมการศึกษา
Siam i-Edu Center

เด็กหญิงวงศ์ลดา  มูลวงษ์

เหรียญทอง โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและประถมศึกษาSiam i-Edu English Storytelling Contest 2019 ครั้งที่ 13 จับไมค์ เล่านิทาน แสนนุก (ระดับประถมศึกษา) ENOZ English Storytelling Contest ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ศูนย์วัตกรรมการศึกษา
Siam i-Edu Center