setalpm


ผลการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม
เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

          

1. อธิบายความหมายของเกม ประเภทของเกม ข้อดีข้อเสียของการเล่นเกม
2. อธิบายขั้นตอนการออกแบบตัวละครโดยโปรแกรม Adobe Photoshop
3. อธิบายขั้นตอนการออกแบบรูปพื้นหลังโดยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
4. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Stencyl
5. ใช้งานพื้นฐาน คำสั่งการนำเข้าตัวละคร และพื้นหลัง
6. ใช้คำสั่งการสร้างตัวอักษร การสร้างฉาก
7. ใช้คำสั่งควบคุมตัวละคร ควบคุมผู้เล่น และควบคุมลูกบอล
8. ใช้คำสั่งกำหนดให้ตัวละครออกมาแสดงในฉาก
9. ใช้คำสั่งกำหนดให้ค่าคะแนนแสดง
10. จัดทำคู่มือการเล่นเกมด้วยโปรแกรมด้านเอกสาร
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู้