setalpm


หัวข้อย่อย :: 1. ส่วนประกอบของโปรแกรม :: 2. คำสั่งพื้นฐาน :: 3. การนำเข้าตัวละครและภาพพื้นหลัง
               :: 4. การสร้างตัวอักษร :: 5. การสร้างฉากส่วนประกอบของโปรแกรม Stencyl