จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบอกประโยชน์และจุดเด่นของโปรแกรม Pro/DESKTOP  ได้
2. นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบเครื่องมือและคำสั่งควบคุมต่างๆ ของ
    โปรแกรมได้
3. นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานตามแบบที่กำหนดให้ได้
4. นักเรียนสามารถประกอบและตกแต่งชิ้นงานได้
5. นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานตามจินตนาการได้

 

 Site Meter